عزت نفس فنداسیون و زیربنای همه موفقیتها و خوشبختی حقیقی در زندگی است و این فنداسیون دارای دو پایه مهم است

حرمت نفس یا همان دوست داشتن خود و احترام گذاشتن به خود
خودباوری یا همان باور و نگرش خودم نسبت به توانمندی‌ها و شایستگی‌هایم

 و میزان عزت نفس ما حاصل ضرب این دو پایه مهم یعنی حرمت نفس و خودباوری ما است